Iconicity Atlas

All iconic concepts
ENGLISH


int. bam /bæm/

IPA:

ClabplosVClabnas
int. bang /bæŋ/

IPA:

ClabplosVCvelnas
int. pluff /plʌf/

IPA:

ClabplosClatVClabfric
int. sshblamm /ʃblæm/

IPA:

Cp-asib + ClabplosClatVClabnas Written Sound
int. bong /bɔŋ/

IPA:

ClabplosVLCvelnas
int. vworp /vwɔrp/

IPA:

ClabfricCl/vs/vVLCRClabplos
int. whaam /wa:m/

IPA:

Cl/vs/vV͞Clabnas  


ICELANDIC